Home >> ArtPedia
ArtPedia
АЖУР (фр. – „a jour”, на светлина) Техника в архитектурата, при която между декоративните елементи са оставени отвори , през които влиза светлина. Техниката е заимствана от резбарско...
АЛАПРИМА (ит. alla prima - "на един дъх", .. от първа ръка") - техника при маслената живопис. При Алаприма работата трябва да бъде завършена за кратко време, преди окончателното засъхва...
АВРАМOВ СБОРНИК - ръкописна книга от 1674 от Аврам Димитриевич. Съдържа (626 листа хартия по 32 реда) псалтир, месецаслав, , Иисусова служба, водосвет, календарни таблици, житие на Алексий човек божи ...
Движение, което се разбива в Ню Йорк през 1940-те години. Художниците искат да освободят изкуството от европейската традиция, опират се на автоматизма и несъзнателните импулси, които са водещи при съз...
АКАДЕМИЗЪМ, академично изкуство - направление в изобразителните изкуства, възникнало през 16ти век в академиите Италия. Академизмът се характеризира с догматично следване и прилагане на каноните на кл...
АКАДЕМИЯ художествена - висше учебно заведение за художестве¬но образование и обучение, училище за живопис, скулптура, графка, приложни изкуства. Предшестве¬ници на Академията са древните и ре...
АКТ (нем. Akt) В изобразителните изкуства - етюд на голо човешко тяло, изпълнено живописно, графично или скулптурно; всяко пла¬стично представяне на гола човешка фигура. актът е най-широко раз¬...
Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!